Login
Main menu

Stadgar SLF

Svenska Lasariters Förening – SLF

Först antagna vid årsmötet 2015-05-12 och sedemera på följande årsmöte 2016-05-06.

§ 1 Föreningen och Lazarusorden

Svenska Lasariters Förening (nedan SLF) har till ändamål att bedriva karitativ verksamhet, främst riktad mot sjuka och nödlidande.

SLF är en ideell förening genom vilken The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem - Lazarusorden (nedan OSLJ) bedriver sin verksamhet i Sverige. Föreningens ledning är den samma som Ordens och föreningens ordförande skall alltid vara Ordens svenska Storprior. Den svenska föreningens karitativa verksamhet bedrivs sedan årtionden främst utanför landets gränser, med tyngdpunkt på sjukvårdande insatser i Afrika. Verksamhet kan även ske i Sverige.

Ordens existens går tillbaka till 1000-talet (år 1098) med det ursprungliga syftet att vårda de som drabbats av lepra. Genom att tidigt uppta riddare som drabbats av lepra i Orden fick den även en militär funktion under korstågen i Det Heliga Landet. Idag arbetar Lazarusorden för att bistå och hjälpa de sjuka och utsatta, utan åtskillnad, utifrån de tre ledande principerna andlighet, barmhärtighet och tradition.

Stadgarna är i samklang med de internationella stadgarna för OSLJ i Constitutional Charter (CC).

SLF organisationsnummer är 846003-3916.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av var och en som visar intresse för föreningen och dess karitativa verksamhet.

§ 3 Styrelsen

Föreningen har en styrelse bestående av sex självskrivna och fyra valda ledamöter. Av de valda skall minst en vara kvinnlig ledamot.

De självskrivna ledamöterna är följande utsedda officianter i det svenska Storprioratet av OSLJ:

Storpriorn, Priorn, Kanslern, Sekreteraren, Skattmästaren och Hospitaliten.

Storpriorn är styrelseordförande.

Priorn är vice styrelseordförande.

Vid årsmöte med föreningens medlemmar väljes de övriga styrelseledamöterna. Vid samma tillfälle väljes två Revisorer, en Valberedning om två personer varav en sammankallande och en Hospitalitkommitté om 3-5 personer.

Mandatperioden för de valda är ett år, men omval kan ske.

§ 4 Kanslern

Kanslern biträder ordföranden och kan ställföreträda i dennes frånvaro. Kanslern ansvarar för att leda och koordinera SLFs löpande arbete och kanslifunktioner samt upprätta verksamhetsberättelse.

§ 5 Skattmästaren

Skattmästaren har till uppgift att i första hand mottaga av årsmötet beslutad årsavgift och till Ordens Stora Råd översända den del av avgiften som tillkommer Ordens Stora Råd. Skattmästaren förvaltar i övrigt föreningens ekonomiska medel samt befullmäktigas att hantera medel insatta på föreningens konton. Skattmästaren utarbetar ekonomisk årsredovisning vilken förelägges revisorerna och årsmötet för godkännande.

§ 6 Sekreteraren

Sekreteraren har till uppgift att upprätta protokoll från årsmöte, styrelsesammanträden och övriga allmänna sammanträden.

§ 7 Hospitaliten

Hospitaliten, vilken är direkt underställd Storpriorn, leder Hospitalitkommittén som är det organ som beslutar om användningen av de likvida medel och i förekommande fall andra tillgångar som skänkts eller på annat sätt tillförts SLF i syfte att bistå och hjälpa sjuka och utsatta.

Fattade beslut redovisas i styrelsen och protokollföres där.

Hospitaliten upprättar en årlig Hospitalitrapport.

§ 8 Årsmöte

Föreningens styrelse fastställer tid och plats för årsmöte. Vid detta möte förelägges verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse samt hospitalitrapport. På revisorernas förslag lämnas styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen kan föreslå eventuella utskylder vid årsmöte eller extra årsmöte.

Rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte har föreningens medlemmar som tillika är ordensmedlemmar.

Röstning med fullmakt är tillåten, dock högst en fullmakt per närvarande medlem.

§ 9 Utträde

Medlem som önskar lämna Orden skall först lösas från sina högtidliga löften som avgetts vid investituren. Därför skall detta anmälas skriftligen till Storprior, som löser vederbörande från löftena och skickar dokumenten vidare till Ordens arkiv. Något skäl behöver inte anges. Därefter skall mantel och samtliga insignier återlämnas.

§ 10 Stadgeändringar

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av SLF är giltigt endast om beslutet fattas vid två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett skall vara ordinarie årsmöte, och beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid det andra mötet. Kallelse till det andra årsmötet får inte utsändas innan det första årsmötet hållits.

Årsmötet som slutgiltigt upplöser SLF beslutar även om disposition av SLFs egendom. Denna får inte fördelas bland medlemmarna.